Formularz zgłoszenia do formacji

Prosimy, by formularz wypełniali wyłącznie zdecydowani na rozpoczęcie formacji w naszym Ośrodku.

Jeśli masz pytania – skorzystaj z formularza kontaktowego.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
E-mail
Wykształcenie
Formowałem się w seminarium duchownym / zakonie
Pragnienie rozpoczęcie formacji omówiłem i uzyskałem wstępną zgodę: żony (jeśli dotyczy)
proboszcza
kierownika duchowego
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną (w opisie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujmy, że:
1. Administratorem danych jest Archidiecezja Katowicka Kościoła Rzymskokatolickiego.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: https://katowicka.pl/kuria/inspektor-ochrony-danych
3. Celem przetwarzania danych jest organizacja formacji do diakonatu stałego, a także podtrzymywanie więzi z jej uczestnikami po zakończeniu formacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje cele: (np. firma ubezpieczeniowa, właściciele miejsc noclegowych itp.).
6. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.
9. Ma Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
10. Ma Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.