Jak rozpocząć formację?

Kandydat z archidiecezji katowickiej:

1) zgłasza się (należy skorzystać z formularza niżej) do dyrektora Ośrodka w celu sprawdzenia, czy nie występują nieprawidłowości do święceń oraz spełnione są warunki formalne (zwłaszcza zgoda żony; ponadto w archidiecezji katowickiej formację do diakonatu stałego mogą podjąć mężczyźni przed ukończeniem 55 roku życia); zgłoszenie powinno nastąpić w terminach podanych w ogłoszeniu o naborze;
2) po uzgodnieniach z dyrektorem, zwraca się z pisemną prośbą do arcybiskupa katowickiego o dopuszczenie do formacji do diakonatu stałego w Ośrodku; w prośbie zawiera lub do niej dołącza curriculum vitae uwzględniające zwłaszcza odbytą formację zaangażowanie w życie Kościoła;
3) uzyskuje pisemną zgodę żony na podjęcie formacji do diakonatu stałego i dołącza ją do wyżej wymienionej prośby;
4) uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o swojej zdatności do podjęcia formacji do diakonatu stałego i dołącza ją do wyżej wymienionej prośby;
5) wraz z małżonką i proboszczem udaje się na rozmowę z arcybiskupem katowickim, po której arcybiskup podejmuje decyzję o dopuszczeniu do formacji.

Po dopuszczeniu do formacji aspirant składa w Ośrodku następujące dokumenty:

    • akt chrztu (z potwierdzeniem bierzmowania i ewentualnego małżeństwa);

    • curriculum vitae (jeśli nie było osobno dołączone do prośby, o której była mowa wyżej);

    • dyplom studiów teologicznych (lub innych istotnych z punktu widzenia formacji);

    • zaświadczenia ewentualnego przyjęcia posług lektoratu lub akolitatu;

    • zaświadczenie o niekaralności.

Kandydat spoza archidiecezji katowickiej

może podjąć formację w katowickim Ośrodku Formacji Diakonów Stałych na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez własnego biskupa (lub wyższego przełożonego wspólnoty życia konsekrowanego). Ponadto kandydat przedstawia (wymienione wyżej) dokumenty. Do formacji przyjmuje dyrektor Ośrodka i w razie potrzeby zwraca się do biskupa kandydata z prośbą o wyznaczenie opiekuna formacji w macierzystej wspólnocie oraz o zatwierdzenie wybranego przez kandydata kierownika duchowego. Posługi lektoratu i akolitatu (oraz admissio) kandydat przyjmuje w macierzystej diecezji.

Kandydatów zdecydowanych na rozpoczęcie formacji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia

(w przypadku kandydatów spoza archidiecezji katowickiej dopiero po otrzymaniu skierowania własnego biskupa do formacji w katowickim Ośrodku).